Calamar 1,5 x 0,5 m Thoracrab 2,2 x 1,15 m 550 € Calamar 200 €
       
 
Kaupi 1 2 x 0,75 m Kaupi 2 300 €